Botilbud til Kommuner

Mandecentret har eksisteret siden 2006 og arbejder for, at ingen mand skal stå alene, når han rammes af en krise i forbindelse med et samlivsophør eller vold i familien.

Målgruppe

Mandecentret tilbyder midlertidigt botilbud via servicelovens §110 til mænd over 18 år, som er i akut krise og i funktionel eller anden form for hjemløshed. Manden skal have særlige sociale problemer og behov for omsorg, aktiverende støtte og efterfølgende hjælp. Mandens krise skal være knyttet til en skilsmisse, et brudt parforhold eller vold i nære relationer. Manden kan bo med sine børn på Mandecentret, hvorfor der ikke må indtages alkohol eller euforiserende stoffer under opholdet. Har manden misbrug eller alvorlige psykiske lidelser, skal disse være velbehandlede, før han kan få tildelt et ophold.

Første henvendelse

Ved første henvendelse er det oftest manden selv, som ringer. I nogle tilfælde er det dog myndighedsrepræsentanter eller pårørende, som henvender sig på vegne af manden. Ved den første henvendelse har vi fokus på at forstå mandens individuelle situation samt at få indblik i, hvordan vi bedst hjælper ham. Vi afdækker, om han har behov for midlertidigt ophold, ambulant rådgivning eller om der er andre aktører og tilbud, der bedst møder mandens behov. Er manden i målgruppen for botilbud, inviteres han til en visitationssamtale i en af vores lokale afdelinger.

Visitation og forventningsafstemning

I visitationssamtalen foretager vi en udredning af mandens situation med udgangspunkt i Livshjulet. Livshjulet er Mandecentrets metode til at afdække mandens konkrete problemstillinger ud fra et helhedsperspektiv.

Visitationssamtalen skal resultere i en vurdering af, hvorvidt manden er i målgruppen for botilbuddet. I visitationssamtalen er det desuden væsentligt, at vi fortæller om Mandecentret; hvem vi er, vores rammer, og hvilke krav vi stiller til beboerne. Dette gør vi for, at manden kan vurdere, om vi er det rette tilbud for ham. Vi ved, at det kræver meget af manden at bo på Mandecentret. Det er derfor vigtigt, at han forstår, at han ikke blot får et værelse at bo i, men at det også handler om at arbejde med det, der er svært. Herunder at bearbejde sorg og savn og at finde løsninger på de praktiske udfordringer, der ofte følger med en skilsmisse.

Kommunen kan forvente følgende af Mandecentret

Vi henviser altid manden til en eventuelt ledig plads i en anden af Mandecentrets afdelinger eller orienterer om øvrige §110 botilbud i området, hvis der ikke er ledige pladser i den pågældende afdeling, og borgeren er vurderet i målgruppen for botilbud efter servicelovens §110.

Indskrives manden i Mandecentret, orienterer vi mandens betalingskommune senest tre hverdage efter opholdet påbegyndes. I orienteringen redegøres der for mandens indskrivningsgrundlag.

Vi fremsender månedligt en faktura. Betalingsbetingelserne er 21 dage netto.

Vi informerer manden om, at betalingskommunen kan opkræve egenbetaling.

Opholdsplan og kommunalt samarbejde

Når en mand flytter ind på Mandecentret, får han tildelt en kontaktperson, som fungerer som den primære rådgiver og tovholder under hans ophold.

Kontaktpersonen udarbejder i samarbejde med manden en opholdsplan indenfor de første fire uger af opholdet. I opholdsplanen beskrives de udfordringer, som manden står over for. I opholdsplanen opstilles der målsætninger og det fremgår, hvilke indsatser, der sættes i gang, for at manden kan nå sine mål. Desuden afdækkes mandens boligønsker, og rådgiveren vejleder ham i at søge bolig på det kommunale, almennyttige og private boligmarked. Det er i nogle tilfælde, især i de større byer, en udfordring for manden at finde en passende bolig til ham og hans eventuelle børn, som han har råd til at betale. Her kan samarbejdet med kommunen være af stor betydning for, at han finder en bolig, der passer til hans økonomi og behov.

I opholdsplanen tages der højde for øvrige kommunale og private indsatser, så vi understøtter en helhedsorienteret hjælp til manden. Mål og indsatser justeres løbende ifm. statusmøder, møder med kontaktpersonen og samarbejdsmøder med f.eks. kommunal myndighed.

Vi vægter altid et åbent og konstruktivt samarbejde med kommunen. Derfor er det vores målsætning, at der så tidligt som muligt afholdes et møde med mandens kommunale sagsbehandler, hvor der laves en plan for det videre samarbejde mellem Mandecentret, manden og kommunen.

Kommunen kan forvente følgende af Mandecentret

Vi udarbejder en opholdsplan sammen med manden indenfor fire uger fra indflytning. Hvis manden giver samtykke hertil, fremsendes relevante oplysninger fra opholdsplanen til den kommunale sagsbehandler.

Vi arbejder for at understøtte samarbejde mellem manden og den kommunale myndighed. Derfor deltager vi gerne sammen med manden og kommunal myndighed i udarbejdelsen af en handleplan jf. §141

Vi tilskynder, at manden opskrives i boligselskaber og er aktivt boligsøgende allerede inden for de første fem hverdage efter et opholds begyndelse – medmindre der er helt særlige omstændigheder til stede i en konkret sag. 

Indsatser

En tryg base er afgørende for, at manden kan få ro til at arbejde med sin krise og skærme sig fra den vold, han eventuelt har været udsat for. De fysiske rammer er en vigtig del af indsatsen og foruden at skabe tryghed og ro, danner de også rammen for samværet mellem manden og hans børn og indbyder til fællesskab mellem mændene på tværs af deres kriser og baggrunde.

At dele hjem med mænd i samme situation kan give manden en følelse af ikke at stå alene samt bekæmpe ensomhed. I dagligdagen er der fokus på, at beboerne tager ansvar for fællesskabet, så hverdagen kan fungere uden konflikter. Opholdet kan dermed også styrke mændenes relationelle færdigheder.

Foruden en tryg base med plads til børn får mændene også en kompetent og skræddersyet rådgivning, der omfatter socialfaglig-, pædagogisk-, voldsfaglig- og juridisk rådgivning samt personlige samtaler og gruppeforløbet ‘8 mænd 8 uger’. Rådgivningen varetages af ansatte med forskellige faglige baggrunde såsom socialrådgivere, pædagoger og terapeuter.

Den juridiske rådgivning foretages af frivillige jurister, som indgår i samarbejde med Mandecentret.

Socialfaglig rådgivning

Den socialfaglige rådgivning er obligatorisk for beboerne på Mandecentret. Målet er, at manden oplever sig motiveret og styrket til at håndtere sin livssituation f.eks. i forhold til beskæftigelse, økonomi og bolig. Derudover skal rådgivningen afhjælpe problemer med myndigheds- og forældresamarbejde, så manden kan fortsætte sit forældreskab på trods af skilsmisse, samlivsophør og eventuel vold i familien. Når vi arbejder med forældresamarbejde og konflikter, er der altid fokus på både at sikre barnets tarv og fædrenes mulighed for et ligeværdigt forældreskab. Vi arbejder derfor for at nedtrappe en eventuel konflikt mellem forældrene med det formål at styrke forældresamarbejdet og sikre barnets tarv.

Pædagogisk rådgivning

Ensomhed er ofte en fast følgesvend for de mænd, som flytter ind. For nogle mænd er det sociale netværk forsvundet, for andre er netværket ikke indviet i den situation, som manden befinder sig i og kender derfor ikke til de tanker og følelser, som manden har. Mændene tilbydes at deltage i forskellige aktiviteter under deres ophold enten individuelt eller i grupper med eller uden børn. Aktiviteterne kan være madlavning og fællesspisning, kulturelle aktiviteter eller gåture. Naturen danner også ramme om en række aktiviteter som sommer- og vinterbadning, overnatning i shelters og dagsture i skoven.

I netværksaktiviteterne kan mændene både arbejde med deres krise og få et frirum til at tale om hverdagsting, hvilket kan hjælpe dem med at opretholde en normalitetsfølelse og en forståelse for, at der kan være forskellige måder at reagere og handle på. Udover aktiviteter i Mandecentret støtter vi også mændene til at søge netværk udenfor Mandecentret f.eks. i sportsklubber eller ved at genoptage gamle relationer.

Personlige samtaler

I de personlige samtaler skabes et rum, hvor manden kan arbejde med sine tanker, følelser og adfærd i relation til krisen. Temaerne her er ofte sorg, skam, afmagt, kommunikation, grænsesætning, vold, selvforståelse og egenomsorg. Desuden arbejdes der med at styrke mandens relationer til f.eks. børn, ekspartner, familie og venner. Mange mænd fortæller, at de har mistet troen på sig selv, og at deres adfærd forhindrer dem i at leve de liv, de gerne vil leve. Det kan være svært for mange at forestille sig et godt liv, hvor den familie, som engang var, ikke længere danner rammen for fremtiden. Målet med de personlige samtaler er derfor, at manden finder frem til sine styrker, ressourcer, værdier og handlemuligheder og dermed skaber håb for fremtiden.

Voldsfaglig rådgivning

Hos den voldsudsatte mand vil der ofte være en række presserende praktiske udfordringer og bekymringer, som der skal tages hånd om, før han finder overskud til at bearbejde volden og de traumer, den har medført. I samtaler om vold arbejder vi ud fra en relationel tilgang til vold. Derfor har vi fokus på at undersøge de dynamikker, der er i spil i den enkelte familie. Vi ser på, hvordan magtanvendelse kommer til udtryk i relationen, hvordan volden har udviklet sig samt, hvordan begge parter reagerer overfor hinanden. Når manden forstår dynamikkerne i den voldelige relation, herunder hans egne reaktioner, giver det ham forudsætninger for at kunne genkende og bryde med volden.

I perioden 1. april 2022 – 30. juni 2024 kan Mandecentret henvise voldsudsatte beboere og deres børn til Lev Uden Volds psykologbehandling, der omfatter 10 timers psykologhjælp.

Gruppeforløb 8 mænd 8 uger

Otte mænd otte uger er et koncept udviklet til facilitering af mandegrupper, hvor otte mænd samles hen over otte uger omkring otte temaer. Formålet er, at mænd mødes i et nærende fællesskab omkring nogle af de samme udfordringer, og at de lærer kunsten at lytte og agere vidner til hinandens fortællinger.

Juridisk rådgivning

Hvad enten der er tale om skilsmisse, samlivsophør eller vold, vil de juridiske problemstillinger ofte fylde meget for mændene, når de flytter ind. Det er derfor ofte vigtigt at få taget hånd om disse problemer, så manden kan få ro og overskud til at forholde sig til sin krise og sin rolle som far. Målet for den juridiske rådgivning er først og fremmest at skabe overblik over juridiske problemstillinger og ruste ham til at begå sig i kontakten med myndigheder og et retssystem. Nogle mænd vil efter rådgivningen selv kunne håndtere det videre forløb, mens andre må søge egen advokat som assistance i sin sag.

Kommunen kan forvente følgende af Mandecentret

I Mandecentret tilbyder vi en kompetent og skræddersyet rådgivning, hvor der arbejdes ud fra følgende metoder og faglige tilgange:

Metoder:

 • Narrativ metode
 • Naturterapeutisk metode
 • NUZO (Nærmeste Udviklingszone)

Faglige tilgange:

 • Anerkendende tilgang
 • Empowerment tilgang
 • Housing First
 • Kognitiv tilgang
 • Miljøterapeutisk tilgang
 • Narrativ konflikthåndtering
 • Narrativ traume tilgang
 • Psykoterapeutisk tilgang
 • Relationsmodellen
 • Relationspædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Sorgmodel / To spors model
 • Social læringstilgang

Udflytning fra botilbud

I Mandecentret arbejder vi for, at mændene flytter i egen bolig, så hurtigt som muligt.

Vurderingen af, hvorvidt manden er klar til at flytte fra Mandecentret, sker på baggrund af mandens boligsituation, og på baggrund af hans individuelle problemstillinger og mål indenfor beskæftigelse, bolig, familie og netværk samt mandens personlige styrke og sundhed. Det er forstanderne for Mandecentrets lokalafdelinger, som i dialog med mandens rådgiverne, manden selv og kommunal myndighed, vurderer, om han er klar til at flytte fra Mandecentret.

Mænd, der vurderes at være i risiko for reaktivering af krisen og en eventuel social deroute ifm. fraflytningen fra Mandecentret, kan tilbydes efterforsorg efter servicelovens §110. Vurderer forstanderen, at der er behov for efterforsorg, kan der tilbydes en akut og kortvarig støtte (4-6 uger) med fokus på etablering i egen bolig og evt. overlevering til anden støtte.

Takster

Botilbud:
1.765 kr. pr. døgn

Kontakt os for at høre mere om mulighederne.