Efterforsorg til kommuner

Det er langt fra alle beboere fra Mandecentret, som har behov for efterforsorg. Blandt nogle mænd er der dog behov for støtte i overgangen fra opholdet på Mandecentret til en selvstændig tilværelse i egen bolig. I disse tilfælde kan Mandecentret tilbyde efterforsorg i op til et år via servicelovens §110.

Mandecentret opererer med to efterforsorgsindsatser

Mandecentret opererer med to efterforsorgsindsatser – en basis- og en udvidet efterforsorgsindsats. Paletten af tilbud i indsatsen er den samme for basis- og udvidet efterforsorg, men intensiteten af støtte er forskellig. Dette skyldes, at mændenes behov for støtte kan være forskellige, når de flytter i egen bolig. Derudover kan nogle mænds støttebehov ændre sig undervejs i indsatsen. Oftest vil mændenes støttebehov gradvist blive mindre, men der kan være undtagelser, hvor vi ser en pludselig stigning i akut behov for støtte. Dette er typisk i de tilfælde, hvor der kommer en afgørelse i en myndigheds- eller retssag, eller en ændring i mandens beskæftigelsessituation. I disse tilfælde kan der være behov for en intensivering af efterforsorgen til en udvidet efterforsorgsindsats for at imødekomme mandens akutte behov og sikre den rette hjælp.

Formålet med Mandecentrets graduerede efterforsorgsindsats er at imødekomme de forskellige støttebehov, som mændene har, når de fraflytter Mandecentret. Med muligheden for at op- eller nedskalere støtten til mændene efter individuelle behov, sikrer vi, at manden får den rette støtte, i rette tid og rette mængde. Dermed forebygges gentagen hjemløshed, og mandens muligheder for at leve en selvstændig tilværelse i egen bolig styrkes.

Mandecentrets graduerede efterforsorgsindsats er udviklet ifm. et 1-årigt samarbejde med Socialstyrelsens Rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet. Efterforsorgsindsatsen er tilrettelagt på baggrund af en afdækning af Mandecentrets efterforsorgsforløb og mændenes behov. Afdækningen viste et behov for en midlertidig aktiverende efterforsorgsindsats med mulighed for at iværksætte en differentieret støtte målrettet mændenes forskellige og over tid varierende støttebehov. Derfor tilbyder Mandecentret både en basis- og en udvidet efterforsorgsindsats. 

Målgruppe

Målgruppen for efterforsorg er karakteriseret ved at være i risiko for reaktivering af krisen og en eventuel social deroute ifm. fraflytningen fra Mandecentret. Mændene har behov for aktiverende støtte til at genoprette, opnå eller fastholde kompetencer til at etablere sig og leve en selvstændig tilværelse i egen bolig med stabil økonomi, arbejde og netværk. Derudover har de brug for støtte til at håndtere de følelsesmæssige oplevelser og udfordringer, der kan være forbundet med deres nye livssituation. Dette kan omhandle faderrollen, forældresamarbejde og varetagelse af børnenes trivsel, oplevelser med vold i nære relationer og/eller ensomhed.

Visitation

Mandecentrets forstandere kan visitere til efterforsorg, så længe det sker i direkte forlængelse af et ophold på Mandecentret. I dialog med manden, hans kontaktperson og kommunal myndighed er det forstanderne, som vurderer, hvorvidt der er behov for efterforsorg, samt hvorvidt manden skal tilbydes en basis eller udvidet efterforsorgsindsats.

Tildeling af basis eller udvidet efterforsorg bygger på en samlet vurdering af mandens behov for støtte i overgangen fra Mandecentret til egen bolig. I vurderingen tages der højde for eventuelle kommunale eller private indsatser, så Mandecentrets indsats supplerer andre relevante indsatser.

Vurderingen af hhv. basis eller udvidet efterforsorgsindsats afgøres på baggrund af, hvilke og hvor mange tilbud, der igangsættes af Mandecentret.

Kommunen kan forvente følgende af Mandecentret:

 • Vi vægter et åbent og konstruktivt samarbejde med kommunen. Derfor er det vores målsætning, at mandens overgang fra botilbud til efterforsorg, eller mellem basis og udvidet efterforsorgsindsats, sker i dialog med den kommunale sagsbehandler.
 • Overgår manden til efterforsorg, orienteres mandens betalingskommune senest tre hverdage efter, at indsatsen påbegyndes.
 • Vi fremsender månedligt en faktura. Betalingsbetingelserne er 21 dage netto. 

Efterforsorgsplan og kommunalt samarbejde

Når en mand overgår til efterforsorg, vil det som udgangspunkt være mandens kontaktperson fra botilbuddet, som fortsætter som kontaktperson under efterforsorgsindsatsen. Der kan være undtagelser, f.eks. hvis mandens mål i efterforsorgsplanen kalder på en anden faglighed, eller hvis et skift af kontaktperson vil forbedre samarbejdet.

Når en mand overgår fra botilbud til efterforsorg, vil nogle af hans problemstillinger typisk være afklaret og afhjulpet under opholdet i botilbuddet, mens andre problemstillinger fortsat kan fylde ved fraflytning. Det kan f.eks. være problemstillinger vedr. vold, ensomhed, beskæftigelse og konfliktfyldt forældresamarbejde. Mandens støttebehov i efterforsorgsindsatsen kan afhænge af længden af opholdet, og hvor stabil hans situation er, inden han flytter i egen bolig. Derudover kan f.eks. igangværende myndigheds- og retssager have betydning for hans situation og trivsel og dermed også have indflydelse på behovet for støtte. Til at skabe et overblik over hvilke indsatser, der skal være en del af efterforsorgsindsatsen, udarbejder kontaktpersonen, i samarbejde med manden, en efterforsorgsplan. Efterforsorgsplanen tager udgangspunkt i Livshjulet, der er Mandecentrets metode til at afdække mandens konkrete problemstillinger ud fra et helhedsperspektiv. I efterforsorgsplanen beskrives de udfordringer, som manden står over for. Der opstilles målsætninger og det fremgår, hvilke indsatser, der sættes i gang, for at manden kan nå sine mål. Modtager manden øvrige private eller kommunale indsatser f.eks. indenfor uddannelse og/eller beskæftigelse eller øvrige sociale hjælpeforanstaltninger koordineres efterforsorgsindsatsen således, at den supplerer, hvor der er behov. Det er desuden væsentligt, at efterforsorgsplanen understøtter de emner og mål, der er udarbejdet i mandens §141 handleplan for at sikre en helhedsorienteret indsats for manden.

Mandecentrets efterforsorgsindsats giver mulighed for at fortsætte arbejdet med mandens problemstillinger med velkendte metoder for manden gennem veletablerede og tillidsfulde relationer til organisationen og dets medarbejdere. Dette er et godt udgangspunkt for at lave en plan og arbejde med mandens mål.

Efterforsorgsplanen er dynamisk, og målene kan derfor ændre sig over tid, eller nye kan tilføjes i løbet af mandens efterforsorg. Mål og indsatser justeres løbende ifm. statusmøder, møder med kontaktpersonen og samarbejdsmøder med f.eks. kommunal myndighed.

Indsatser

Mandecentrets efterforsorgsindsats er en forlængelse af tilbuddene fra botilbuddet, men støtten er mindre intensiv og tager udgangspunkt i mandens nye situation og behov i eget hjem. Efterforsorgsindsatsen indeholder typisk et udvalg af eller samtlige tilbud og omfatter socialfaglig-, pædagogisk- og juridisk rådgivning samt personlige samtaler og gruppeforløbet ‘8 mænd 8 uger’. Mandecentrets efterforsorg sikrer, at manden kan arbejde videre med sine problemstillinger med velkendte indsatser og metoder sammen med personale, som kender til manden og hans problemstillinger. Dette er et godt udgangspunkt for at forebygge tilbagefald og sikre en fortsat god udvikling for manden, når han flytter i egen bolig. Mandecentrets efterforsorg varetages af ansatte med en relevant faglig baggrund samt stor viden om mænd i krise, voldsudsathed og rollen som far.

Personlige samtaler

Psykosociale samtaler kan foregå som hjemmebesøg, fysisk fremmøde på Mandecentret eller tredje sted, telefonisk eller virtuelt. Samtalerne kan omhandle:

 • Den nye forældrerolle (støtte i forældresamarbejde og varetagelse af barnets trivsel)
 • Vrede, sorg, frustration og magtesløshed
 • Handlingslammelse og manglende motivation
 • Voldsudsathed, voldsudøvelse og destruktive mønstre

Socialfaglig rådgivning og evt. bisidder

Socialfaglig rådgivning kan foregå som hjemmebesøg, fysisk fremmøde på Mandecentret eller tredje sted, telefonisk eller virtuelt. Rådgivningen kan omhandle:

 • Beskæftigelse og økonomi
 • Samarbejdet med myndigheder (arbejde med systemangst og manglende systemforståelse)
 • Støtte ift. opstart i behandlingstilbud
 • Støtte ved myndighedssager vedr.:
  • skilsmisse
  • samvær/bopæl/forældremyndighed
  • forældreansvar/underretninger
  • beskæftigelse/sygemelding
  • straffesager
  • opholdstilladelse

Pædagogisk rådgivning og netværksskabende aktiviteter

Pædagogisk rådgivning kan foregå som hjemmebesøg, fysisk fremmøde på Mandecentret eller tredje sted, telefonisk eller virtuelt. Indsatsen kan omhandle:

 • Etablering i og fastholdelse af eget hjem
 • Overblik og struktur ift. dagligdagen
 • At bryde med isolation, manglende netværk og ensomhed
 • Etablering i lokalmiljøet
 • Kommunikation med partner/ekspartner og familie
 • Støtte ift. håndtering af vrede, sorg, frustration og magtesløshed
 • Støtte ift. håndtering af handlingslammelse og manglende motivation
 • Deltagelse i Mandecentrets netværksaktiviteter såsom: naturture, sommerlejr og sportsaktiviteter

Gruppe: 8 mænd 8 uger

Gruppeforløbet ‘8 mænd 8 uger’ afholdes på Mandecentret, og formålet med gruppeforløbet er at:

 • finde fokus og skabe overblik
 • skabe gode relationer
 • blive bedre til at tackle svære samtaler
 • styrke personlige ressourcer
 • få inspiration fra andre mænd til at komme videre

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning kan foregå ved fysisk fremmøde på Mandecentret eller via telefonisk kontakt. Rådgivningen kan omhandle:

 • skilsmisse
 • samvær/bopæl/forældremyndighed
 • forældreansvar/underretninger
 • beskæftigelse/sygemelding
 • straffesager
 • opholdstilladelse

Afslutning af efterforsorg

I takt med at den enkelte mand falder på plads i sit eget hjem og nye tilværelse, og mandens øvrige hjælpenetværk aktiveres, bliver behovet for støtte fra Mandecentret gradvist mindre. Indsatsen kan herefter enten nedskaleres til en basis efterforsorgsindsats eller helt afsluttes.

Kommunen kan forvente følgende af Mandecentret:

Vi sender orientering om afslutning af efterforsorg til mandens betalingskommune senest tre hverdage efter indsatsens afslutning. I orienteringen redegøres der for mandens status. 

Takster

Basis efterforsorg
435 kr. pr. døgn

Udvidet efterforsorg
870 kr. pr. døgn

*Mandecentrets graduerede efterforsorg rulles ud i foråret 2023. Indtil da er dagstaksten 545 kr. pr. døgn.